Chibi-Kero: Keroro Plastic Model Collection No. 07

Chibi-Kero: Keroro Plastic Model Collection No. 07
ส่งฟรี EMS

1,580 ฿

สภาพสินค้า
 
9 out of 10
สภาพกล่อง
 
8 out of 10

Figure : Chibi-Kero Plastic Model Kit
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาด : Scale 1/6
ออกจำหน่าย : 2006/04 (Bandai)

ประกอบด้วย:
แผงโมเดลพลาสติก x 3, สติกเกอร์, คู่มือการประกอบ

Product Description

Chibi-Kero: Keroro Plastic Model Collection No. 07

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Chibi-Kero Keroro Gunso Plastic Model Kit
จากเรื่อง : Keroro Gunso (Sgt. Frog)
ขนาด : Scale 1/6
ออกจำหน่าย : 2006/04 (Bandai)

Chibi-Kero: Keroro Plastic Model Collection No. 07 จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– Plastic Model No. 07 Chibi-Kero: แผงโมเดลพลาสติก x 3
– Plastic Model No. 07 Chibi-Kero: สติกเกอร์ติดโมเดล
– Plastic Model No. 07 Chibi-Kero: คู่มือการประกอบ

Note:
สินค้านี้ต้องใช้ทักษะในการประกอบและตกแต่ง

Chibi-Kero: Keroro Plastic Model Collection No. 07

Chibi-Kero: Keroro Plastic Model Collection No. 07

Chibi-Kero: Keroro Plastic Model Collection No. 07

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง