Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize
จากเรื่อง : Shinryaku! Ika Musume (Squid Girl)
ความสูง : โมเดลสูงประมาณ 6 cm.ไม่รวมฐาน
ออกจำหน่าย : 2012/05 (Taito)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize
จากเรื่อง : Shinryaku! Ika Musume (Squid Girl)
ความสูง : โมเดลสูงประมาณ 6 cm.ไม่รวมฐาน
ออกจำหน่าย : 2012/05 (Taito)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง

Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize

Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize

Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize

Squid Girl Ika Musume 2 Mini Figure Taito Prize