Youkai Watch 07 : มันโอะจิชิ Manojishi Plastic Model

ส่งฟรี ลทบ.

290 ฿

Figure : Manojishi (Plastic Model) แบบแผงต่อประกอบ
จากเรื่อง : Youkai Watch
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2014/08 (Bandai)

Product Description

Youkai Watch 07 : มันโอะจิชิ Manojishi Plastic Model

Figure : Manojishi (Plastic Model) แบบแผงต่อประกอบ
จากเรื่อง : Youkai Watch
ความสูง : ประมาณ 10 cm
ออกจำหน่าย : 2014/08 (Bandai)

jibanyan-2

jibanyan-3.2