Beach Queens: Kaname Madoka (Mahou Shoujo Madoka Magica)

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : Beach Queens Kaname Madoka 1/10 Figure
จากเรื่อง : Mahou Shoujo Madoka Magica
ขนาด : ความสูงประมาณ 15 cm
ออกจำหน่าย : 2011/10 (WAVE)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Beach Queens: Kaname Madoka (Mahou Shoujo Madoka Magica)

Figure : Beach Queens – Kaname Madoka 1/10 Complete Figure
จากเรื่อง : Mahou Shoujo Madoka Magica
ขนาด : ความสูงประมาณ 15 cm
ออกจำหน่าย : 2011/10 (WAVE)

Note:
สินค้ายังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องอาจเก่าโทรมบ้างตามกาลเวลา

Mahou Shoujo Madoka Magica - Beach Queens - Kaname Madoka 1/10 Figure

Mahou Shoujo Madoka Magica - Beach Queens - Kaname Madoka 1/10 Figure

Mahou Shoujo Madoka Magica - Beach Queens - Kaname Madoka 1/10 Figure

Mahou Shoujo Madoka Magica - Beach Queens - Kaname Madoka 1/10 Figure

Mahou Shoujo Madoka Magica - Beach Queens - Kaname Madoka 1/10 Figure